zadajte firmu/vec, ktorú hľadáte:
imapa, s.r.o.
Hroncova 1
040 01 Košice, Slovakia

tel.: 055 370 00 10
e-mail: imapa@imapa.sk

Info

Portál "imapa.sk" vznikol ako alternatíva k vyhľadávačom, katalogizérom a prezentačným portálom. Sme iný, lebo:
 • sami si určujete kľúčové slová, na základe ktorých Vás návštevníci nájdu
 • informácie o Vašej spoločnosti sa zobrazujú bez akýchkoľvek reklám tretích strán
 • máte neustály prístup k editácii Vašej prezentácie prostredníctvom mena a hesla - aktualizujte si údaje kedykoľvek, odkiaľkoľvek
 • získavate tak priamo webovú stránku/prezentáciu, vo formáte: www.imapa.sk/vasa-firma
 • máte možnosť si vybrať z viac ako 50 prednastavených designových šablón a kedykoľvek si ich obmieňať
 • bezodplatne môžete využívať prezentáciu aj na Vašej vlastnej doméne ako samostatnú webovú stránku
 • poplatok za plný profil: 30,- € ročne (konečná cena, nie sme platca DPH)
 • objednaním si služby na rok nevzniká povinnosť automatickej prolongácie služby
 • neskrývame žiadne ďalšie poplatky za využívanie služby

Doplnkové služby:

 • grafické spracovanie na mieru (ak si nevyberiete z našich šablón, pripravíme Vám 5 podstránkovú prezentáciu podľa Vašich požiadavek - teda pozadie, farebnosť, typ písma a štýl tlačidiel). Cena individuálneho riešenia: 100,- €. Toto grafické spracovanie môžete využívať iba Vy a nesmie ho využívať žiadna iná spoločnosť na ich prezentáciu.
 • objednanie si domény formáte "www.vasa-firma.sk" (ak je dostupná, teda neobsadená). Cena domény: 20,- € / rok.
 • objednanie si mailovej služby (ak máte objednanú u nás doménu) vo formáte "hocico@vasa-firma.sk". Cena za vytvorenie mailu s podporou POP3, SMTP, IMAP s kapacitou 10GB a vytvorením aj doručovania kópie e-mailov na Vami zvolenú e-mailovu adresu: 10,- € / rok

V prípade, že máte záujem len o bezplatnú "vizitku", môžete si ju zadarmo objednať. Bezplatná vizitka ale neposkytuje samostatnú prezentáciu a zobrazuje iba názov a adresu spoločnosti a kontakt a nie je graficky upravená ako plný profil.

Všeobecné podmienky služby imapa.sk

1. Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľom služby je RPSR s.r.o., Juzna trieda 4B, 040 01 Košice, IČO 54153191, DIČ: 2121590108, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Košice I, odd. Sro, vl.č. 52773/V.

2. Služba:

 • 2.1. Prevádzkovateľ poskytuje službu imapa.sk, ktorá slúži ako katalóg a vyhľadávač firiem a umožňuje firmám vytvárať svoje web stránky.
 • 2.2. Používateľom sa na účely týchto podmienok rozumie osoba, ktorá uzatvorí s prevádzkovateľom zmluvu o používaní služby.
 • 2.3. Predmetom zmluvy je záväzok prevádzkovateľa zaistiť prevádzku ponúkanej služby Používateľa a záväzok Užívatelia za túto službu platiť poplatky podľa platného cenníka prevádzkovateľa.

  3. Podmienky používania služby:

  • 3.1. Používateľom služby imapa.sk musí byť osoba spôsobilá na právne úkony.
  • 3.2. Objednaním služby Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov v rozsahu objednávkového formulára.
  • 3.3. Používateľ dáva súhlas na zasielanie elektronických faktúr. Používateľ je povinný neodkladne informovať prevádzkovateľa o zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä o zmene e-mailovej adresy.
  • 3.4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa potreby meniť Všeobecné obchodné podmienky používania služby imapa.sk. O prípadných zmenách informuje Používateľa najmenej 15 dní pred nadobudnutím účinnosti nových VOP prostredníctvom notifikácie v administračnej časti služby.
  • 3.5. Prevádzkovateľ nezaručuje, že služba imapa.sk splní špecifické požiadavky Používateľa a nezodpovedá za škody tým spôsobené (ušlý zisk). V prípade záujmu o doprogramovanie funkcionality bude objednávka riešená individuálne ako tvorba web stránky na mieru.
  • 3.6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát, či za dočasné prerušenie služby.
  • 3.7. Prevádzkovateľ považuje kontaktný mail Používateľa za mail od osoby kompetentnej v mene Používateľa vykonávať právne úkony vo vzťahu k Prevádzkovateľovi a Službe (presmerovanie domény, objednávka doplnkových služieb, zmena prihlasovacích údajov a pod.)
  • 3.8. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah web stránok, vytvorených používateľmi.
  • 3.9. Prevádzkovateľ vykonáva zálohovanie dát raz za 24 hodín a zálohy uchováva po dobu 14 dní. Obnovenie dát zo zálohy na žiadosť Používateľa je spoplatnené podľa platného cenníka prevádzkovateľa.
  • 3.10. Používateľ sa zaväzuje, že nebude úmyselne zneužívať systém alebo inak preťažovať server.
  • 3.11. Poskytovanie služieb a ich rozsahu sa riadi platným cenníkom, ktorý je zverejnený na web stránkach Prevádzkovateľa.
  • 3.12. Postihy za znovuaktiváciu a neuhradenie faktúr sa riadia platným cenníkom, ktorý je zverejnený na web stránkach Prevádzkovateľa.
  • 3.13. Prevádzkovateľ sa bude snažiť o maximálnu funkčnosť a dosiahnuteľnosť poskytovanej služby.
  • 3.14. Prevádzkovateľ má právo odstraňovať domény špekulatívneho charakteru.
  • 3.15. Používateľ sa zaväzuje uverejňovať na svojich stránkach iba obsah, ktorý je v súlade so zákonom a nezasahuje do práv prevádzkovateľa alebo tretích strán.
  • 3.16. Obsah stránok nevhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov sa používateľ zaväzuje príslušne označiť zaradením do kategórie "18+"

   4. Uzavretie zmluvy:

   • 4.1. K objednaniu služby zo strany Užívateľa dôjde na základe vyplneného a odoslaného registračného formuláru prostredníctvom siete internet alebo uzatvorením písomnej zmluvy.
   • 4.2. Objednaním služieb prostredníctvom siete internet vyslovuje Používateľ, rovnako ako prevádzkovateľ, svoj záväzok riadiť sa týmito všeobecnými podmienkami rovnako, ako by tieto podmienky boli podpísané vo forme zmluvy. Všeobecné podmienky sú záväzné v platnom aktuálnom znení, ktoré sú verejne prístupné na stránkach www.imapa.sk.
   • 4.3. Zmluvný vzťah, založený podľa týchto všeobecných podmienok, vzniká medzi zmluvnými stranami okamihom schválenia zaslaného a riadne vyplneného registračného formuláru Užívateľa zo strany prevádzkovateľa služby a riadi sa ustanovením obchodného zákonníka a naväzujúcich predpisov.

   5. Ukončenie služby:

   Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu ukončiť poskytovanie služby za týchto podmienok:
   • Stránky porušujú zákony štátu v ktorom sa služba prevádzkuje alebo sú v rozpore s dobrými mravmi, ponúkajúce pornografický materiál (obrázky, video, text),
   • na stránkach je ponúkaný nelegálne získaný softvér, alebo podobné produkty, za účelom jeho predaja alebo poskytovania tretím osobám,
   • obsah stránok poškodzuje dobré meno prevádzkovateľa,
   • stránky nie sú aktívne, používateľ nereaguje na komunikáciu od prevádzkovateľa (táto podmienka neplatí pre platiacich používateľov),
   • pri registrácii stránky bol zadaný neexistujúci e-mail, neexistujúce IČO, DIČ alebo IČ DPH spoločnosti,
   • použivateľ porušuje všeobecné obchodné podmienky používania služby imapa.sk,
   • stránky sú zamerané na rozširovanie nevyžiadaných e-mailov (spam), či verejné chat-stránky,
   • stránky extrémne preťažujú databázové systémy,
   • stránky zneužívajú identitu iného subjektu,
   Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch nie je Prevádzkovateľ služby povinný vrátiť predplatné služby imapa.sk. V prípade ukončenia služby pred uplynutím predplateného obdobia na základe žiadosti Používateľa, nie je Prevádzkovateľ služby povinný vrátiť predplatné služby imapa.sk.

   6. Zrieknutie sa zodpovednosti:

   NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ UŽÍVATEĽOM, TRETÍM OSOBÁM ČI ICH HARDWARU, KU KTORÝM MOHLO DOJSŤ PRIAMO, NEPRIAMO ALEBO NÁHODOU V DÔSLEDKU ALEBO BEZ OHĽADU NA NAŠE SLUŽBY A/ALEBO PRODUKTY, VRÁTANE SŤAHOVANIA MATERIÁLOV PROSTREDNÍCTVOM NAŠICH SLUŽIEB. NIE SME ZODPOVEDNÍ ZA POŠKODENIE UŽÍVATEĽOV ALEBO TRETÍCH STRÁN V DÔSLEDKU NESCHOPNOSTI POUŽIŤ NAŠE SLUŽBY A/ALEBO WEB STRÁNKY A/ALEBO PRODUKTY, ČI UŽ PRIAMO, NEPRIAMO ALEBO V SÚVISLOSTI S TOUTO SKUTOČNOSŤOU. Z TOHTO DÔVODU, POUŽÍVANÍM NAŠICH SLUŽIEB KONÁTE PODĽA SVOJHO ÚSUDKU, NA VLASTNÉ RIZIKO A ZODPOVEDNOSŤ. VYSLOVENE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE, ŽE POUŽÍVATE IMAPA.SK, NAŠE SLUŽBY A PRODUKTY NA VLASTNÉ RIZIKO A ZODPOVED-NOSŤ A TIEŽ, ŽE IMAPA.SK, SLUŽBY A PRODUKTY SÚ POSKYTOVANÉ V PODOBE „AKO SÚ“ A „AKO SÚ DOSTUPNÉ“. BERIETE TAKTIEŽ NA VEDOMIE, ŽE NIE SME ZODPOVEDNÍ ZA DOSTUPNOSŤ A/ALEBO FUNKČNOSŤ WEB STRÁNKY AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY A/ALEBO MATERIÁLOV, KU KTORÝM VEDIE PRÍSTUP PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY IMAPA.SK.

   7. Cenník služieb:

   • 7.1. Plná prezentácia na portáli imapa.sk: 30,- € / rok
   • 7.2. Doména .sk: 15,- € / rok (záleží od dostupnosti, iné typy domén podľa aktuálnej ponuky)
   • 7.3. Mini hosting: 5,- € / rok (vytvorenie e-mailu v tvare: "hocico@domena.sk" a presmerovanie na existujúci e-mail klienta)
   • 7.4. Mail hosting: 10,- € / rok (plný e-mail s kapacitou 10 GB a podporou služieb POP3, SMTP A IMAP)
   • 7.5. Konverzia loga: 12,- € / ks (z dodaného rastrového loga s pozadim na logo bez pozadia, platí pre bežné logo-typy)
   • 7.6. Návrh loga a vizitiek: 100,- € (vytovrenie unikátneho loga spoločnosti, dodané v krivkách a návrh rozloženia vizitiek)
   • 7.7. Úprava šablóny prezentácie: 25,- € (zmena pozadia, farieb a štýlu písma)
   • 7.8. Šablóna prezentácie na mieru: 100,- € (päť podstránková prezentácia s designom plne podľa požiadaviek klienta, s funkčnosťou portálu)
   • 7.9. Zmena obsahu prezentácie na portáli prostredníctvom infolinky:
   • 7.9.1. Zmena základných údajov: kontaktu, otváracích hodín, e-mailu, web stránky, pozície na mape: 5,- €
   • 7.9.2. Ostatné zmeny: individuálna cena na základe množstvo práce
   • 7.10. Obnova dát zo zálohy: 10,- € (na žiadosťž klienta)
Tu si môžete ZAREGISTROVAŤ VAŠU FIRMU a aktivovať si plný profil.
Cena: 30 € / rok.

Získate tak:
 • web stránku s redakčným systémom s možnosťou editácie, 5 podstránok
 • adresu prezentácie vo formáte www.imapa.sk/vasa-firma
 • možnosť určovať si kľúčové slová, cez ktoré Vás návštevníci vyhľadajú
 • registráciu v katalógu firiem
 • vizitku pri rýchlom vyhľadávaní
 • označenie Vašej polohy na mape
REGISTRUJ ZA 30€
PRIHLÁSENIE
prihlasovacie meno:
heslo:
xx
 
Váš e-mail:
 
Heslo:
 
Heslo ešte raz pre overenie:
 
Fakturačné údaje:
nebudú nikde zverejnené
 
 
Názov - obchodné meno:
 
Adresa - ulica:
Číslo domu:
 
Mesto:
PSČ:
 
IČO:
 
DIČ:
 
IČ DPH (ak ste platcom DPH):
 
Kontaktný telefón:
 
Verejné údaje:
toto bude viditeľné na stránke/vizitke
 
 
Názov:
 
Adresa - ulica:
Číslo domu:
 
Mesto:
PSČ:
 
Telefón:
 
E-mail:
 
Web:
 
Stručný popis činnosti:
     
  Súhlasím s podmienkami služby
 
 
Opíšte text z obrázka:
   
 
Doména:
 
ID obchodníka:
 
Heslo obchodníka:
 
Váš e-mail:
 
Heslo:
 
Heslo ešte raz pre overenie:
 
Fakturačné údaje:
nebudú nikde zverejnené
 
 
Názov - obchodné meno:
 
Adresa - ulica:
Číslo domu:
 
Mesto:
PSČ:
 
IČO:
 
DIČ:
 
IČ DPH (ak ste platcom DPH):
 
Kontaktný telefón:
 
Verejné údaje:
toto bude viditeľné na stránke/vizitke
 
 
Názov:
 
Adresa - ulica:
Číslo domu:
 
Mesto:
PSČ:
 
Telefón:
 
E-mail:
 
Web:
 
Stručný popis činnosti:
     
  Súhlasím s podmienkami služby
 
 
Opíšte text z obrázka: